SkåneS Stadgar

SkåneS Nations Stadgar

Ändamål och syfte

§1 Föreningens namn är SkåneS Nation. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö.

§2 Föreningen är ideell med syfte att i demokratisk anda och på ett partipolitiskt och religiöst obundet sätt främja medlemmarnas intressen. Föreningen ska främja och bibehålla rådande kultur samt utveckla och bibehålla sociala relationer mellan medlemmarna. Föreningen ska främja kontakten med liknande föreningar vid Linnéuniversitetet och i Sverige i helhet.

Medlemskap

§3 Tillträde till föreningen har studenter vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse i föreningen.

§4 Medlemmarna i föreningen är styrelse- och hedersmedlemmar, samt ordinarie medlemmar.

§5 Medlemsavgiften bestäms årligen gemensamt av Nationernas ordförande och vice ordförande under MFM och avtal angående priser måste skrivas. Medlemskap kan köpas för höst- och vårtermin samt för höst- eller vårtermin separat.

§6 Ordinarie medlemmar är personer som enligt §3 har erlagt medlemsavgift, som fastställts vid årsmötet samt det extrainsatta årsmötet.

§7 När synnerliga skäl föreligger kan styrelsen vid röstning med ⅔ majoritet befria medlem från beslutad avgift.

§8 Medlemskapet upphör omedelbart om medlemmen motarbetar föreningens syfte och verksamhet efter omröstning i styrelsen med ⅔ majoritet.

§9 Hedersmedlemmar nomineras av styrelsen och/eller den enskilde medlemmens inlämnande av motion till årsmötet samt det extrainsatta årsmötet alternativt muntligt under årsmötet samt det extrainsatta årsmötet. Till hedersmedlem utses person som på ett förtjänstfullt sätt bistått föreningen. Avgående styrelsemedlem som suttit i styrelsen i minst två terminer med jobbplikt blir automatiskt nominerad till hedersmedlem. Beslut tas enligt §19.

§10 Hedersmedlemskap kan fråntas personer som på något sätt skadat föreningen. Skada mot föreningen ska uppfattas som exempelvis att föra dåligt rykte om föreningen eller på andra sätt agerat negativt mot föreningen. Hedersmedlemskap kan även dras in om det uppkommer att personen inte utfört sin post under sittande ämbetsperiod. Styrelsen tar beslut om detta vid styrelsemöte och beslutet kräver medhåll av minst 2/3 av hela styrelsen. Beslut tas med sluten omröstning.

§11 Hedersmedlemskap kan nekas vid årsmöte samt extrainsatt årsmöte om det uppkommer att personen inte utfört sin post under sittande ämbetsperiod. Beslut tas genom omröstning med ⅔ majoritet av alla medlemmar närvarande vid årsmötet samt det extrainsatta årsmötet.

§12 SkåneS Nations styrelsemedlemmar samt hedersmedlemmar är automatiskt medlemmar i följande föreningar: Norrlands Nation, Västkustens Nation, Östgöta Nation, Smålands Nation samt EHVS. Styrelsemedlemmar samt hedersmedlemmar i de ovanstående föreningar är också automatiskt medlemmar i SkåneS Nation.

Föreningsmöte – Styrelse

§13 Högsta beslutande organ är föreningsmötet, beslutande organ i löpande ärenden är styrelsen, verkställande organ är styrelsen och kontrollerande organ är revisorerna samt inspektorn.

§14 Minst två föreningsmöten ska hållas per verksamhetsår. Dessa föreningsmöten benämns årsmöte samt extrainsatta årsmötet. Årsmötet samt extrainsatta årsmötet ska hållas i anslutning till respektive terminslut. På årsmöte samt extrainsatt årsmöte ska det behandlas vad som stadgas enligt §21. Kallelse ska utgå enligt §16.

§15 Kallelse till föreningsmöte ska utgå senast tre veckor före utsatt datum på föreningens sociala medier. Kallelse ska ange tid och plats för mötet samt sista inlämningsdag för motioner, enligt §21.

§16 Rösträtt tillkommer alla vid mötets närvarande medlemmar. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

§17 För beslutsmässighet krävs att årsmötet samt det extrainsatta årsmötet är behörigen utlyst, enligt §15.
§18 För beslut krävs enkel majoritet, om ej annat anges av stadgan. Omröstning sker öppet såvida inte någon närvarande vid mötet föredrar att den ska ske sluten. Vid lika röstsiffror har föreningens ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten ska skilja.

§19 Vid personval sker öppen omröstning, såvida personen i fråga ej närvarar eller någon närvarande vid mötet föredrar att den ska ske sluten. Vid lika röstsiffror sker sluten omröstning, max tre slutna omröstningar därefter bordläggs beslutet.

§20 Årsmötet samt det extrainsatta årsmötet ska behandla följande:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Godkännande av mötets behöriga utlysande
5. Justering av röstlängd
6. Godkännande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse
10. Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
12. Val av revisorer
13. Val av inspektor
14. Utnämnande av hedersmedlemmar
15. Fastställande av medlemsavgift för kommande läsår
16. Behandling av motioner
17. Övriga frågor

§21 Motioner ska ha kommit ordförande tillhanda senast en vecka innan årsmötet samt det extrainsatta årsmötet.

§22 Föreningens styrelse ska bestå av minst tio och högst femton ledamöter varav minst tio med jobbplikt.

§23 Inspektorn ska vara en företrädare för SkåneS Nation samt verka för en fungerande styrelse. Inspektorn ska se till att styrelsen uppmärksammar och upprätthåller gällande stadgar och lagar samt policy. Inspektorn ska uppmärksamma styrelsen på gamla traditioner. Inspektorn har rätt att delta i beslutande organs sammanträden om denna anser att behov finns. Inspektorn har ej rösträtt på styrelsemöte.

§24 Inspektorn ska tidigare ha suttit i SkåneS Nations styrelse och ska utses på årsmötet samt det extrainsatta årsmötet genom omröstning. Den avgående inspektorn nominerar en ny inspektor, enligt §23.

§25 Styrelseledamot som önskar avsäga sig sitt förtroendeuppdrag ska göra detta till styrelsen senast två veckor innan vederbörande lämnar sitt uppdrag, såvida särskilda skäl ej föreligger. Under dessa två veckor ska styrelseledamoten fullfölja sina förpliktelser för respektive post.

§26 Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstsiffror har ordförande utslagsröst. Beslutsrätt äger de närvarande styrelseledamöterna samt de icke närvarande genom att meddela sitt beslut skriftligt. Medlem kan tillkallas till styrelsemöte och erhåller då närvaro- och yttranderätt. Endast punkter som lagts till på dagordningen innan mötet är godkända för eventuell röstning.

§27 Det åligger styrelsen att:
bevaka föreningens och dess medlemmars intressen.
tillse att ekonomin och de ekonomiska metoderna för redovisning hanteras på ett tillfredsställande sätt.
kontrollera att beslut ej strider mot stadgan.
bestämma datum för årsmötet och extrainsatta årsmötet.
förbereda de ärenden som ska behandlas på årsmötet och extrainsatta årsmötet.
verkställa årsmötets och extrainsatta årsmötets beslut.

§28 Styrelsen ska sammanträda regelbundet och minst en gång per månad under terminerna.

Utesluting ur styrelse samt avikande förtroendeuppdrag

§29 Styrelseledamot som önskar avsäga sig sitt förtroendeuppdrag eller som utesluts ur styrelsen kan ersättas med eller utan årsmöte eller extrainsatt årsmöte. Styrelse tar beslut vid två olika styrelsemöten med minst ⅔ majoritet av hela styrelsen. Beslut tas med sluten omröstning.

§30 En medlem av föreningens styrelse som allvarligt skadat föreningens syfte eller anseende, eller misskött sin post kan uteslutas. Styrelsen tar beslut om detta vid styrelsemöte och beslutet kräver medhåll av minst 2/3 av hela styrelsen. Beslut tas med sluten omröstning.

Revisorer – Revision

§31 Föreningens revisorer ska vara minst en och högst två. Revisorn eller revisorerna ska ha den insikt i och kunskap om redovisning och ekonomiska förhållanden samt ej vara styrelsemedlem i SkåneS Nation, som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

§32 Utsedd revisor ska granska såväl ekonomi som verksamhet och till årsmötet och det extrainsatta årsmötet avgiva utfallet av denna granskning samt till- eller avstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§33 Styrelsen ska bereda revisor eller revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning revisor finner erforderlig samt lämna de upplysningar och det biträde som denne begär.

Ekonomi

§34 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december. Bokföringen ska ske enligt god redovisningssed.

§35 Rätt att teckna firma ska tillkomma kassör och ordförande var för sig.

Val – Valberedning

§36 Valberedningen ska bestå av tre valberedare varav minst en för nationsstyrelserna och EHVS oberoende person. Under valberedningsprocessen ska alla kandidater intervjuas och behandlas lika. Minst trettio dagar innan årsmötet samt det extrainsatta årsmötet tillsätter styrelsen valberedningen. Valberedningens ledamöter får ej vara individer som riskerar att hamna i en intressekonflikt gällande den kommande styrelsens utformning.

§37 Valberedningens uppgift är att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelsen samt revisor.

§38 Det står varje medlem fritt att lämna förslag på motkandidater till styrelsen.

Stadgeändringar – Upplösning

§39 Beslut om ändring av stadgarna ska ske vid två på varandra följande årsmöten samt extrainsatta årsmöten varav ett ska vara årsmöte, med minst en månads mellanrum. För beslut krävs 2/3 majoritet bland de avlagda rösterna vid respektive möte.

§40 Beslut om upplösning av föreningen ska ske vid två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet vid respektive möte. Dessa avgöranden ska även innefatta beslut om disposition av föreningens tillgångar.